Werkwijze

Intake
Elk hulptraject start vanuit uw hulpvraag. Tijdens een intakegesprek bespreken we, alle voor uw kind relevante informatie, zoals het schoolverloop tot nu toe, de extra hulp die mogelijk al is geboden en de ervaringen van u en uw kind daarmee.  Vervolgens geven wij aan wat de werkwijze is van Remedial Teaching Laren en wat wij voor uw kind kunnen betekenen.

Onderzoek
Om tot een goede aanpak te komen is het belangrijk precies te weten wat het niveau van uw kind op dit moment is en wat de oorzaken van het probleem zijn. Via een of meer toetsen zal dit worden vastgesteld.

Het is ook mogelijk in deze fase een Dyslexie Screening Test uit te voeren. Met deze test kan snel worden bepaald hoe groot het risico is dat een kind dyslectisch is.

Op basis van de onderzoeksresultaten stelt Remedial Teaching Laren een handelingsplan op. Dit plan beschrijft op welke wijze uw hulpvraag aangepakt kan worden, gedurende welke periode en tegen welke kosten. We werken altijd met concrete, meetbare doelstellingen. Het plan wordt met u en uw kind doorgesproken en overeengekomen.

Remedial Teaching
Dan start de daadwerkelijke remedial teaching, of naar het nederlands vertaald “het herstellend leren”. In sessies van drie kwartier werken we gericht en intenstief aan het realiseren van de gestelde doelen. Afwisseling en plezier zijn essentiële voorwaarden daarbij.

Maar ook u bent van grote waarde bij dit proces. Uit onderzoek is gebleken dat zwak lerende kinderen 2,5 tot 6 keer vaker de stof moeten herhalen voordat ze het beheersen in vergelijking met gemiddeld lerende kinderen. Als u thuis de mogelijkheid heeft om de stof te herhalen in de vorm van huiswerkopdrachten zal dat het leerproces van uw kind versnellen.

Meestal komt het erop neer dat uw kind 1 x per week naar de praktijk komt voor de remedial teaching en dan nog enkele opdrachten krijgt om thuis te oefenen. Een gemiddeld begeleidingstraject neemt 10 tot 12 weken in beslag.

Evaluatie
Aan het eind van het plan zal het proces en de resultaten via een gesprek met u geëvalueerd worden. Zijn de gestelde doelen behaald? Is er nog verdere en/of andere hulp nodig?Mochten er gedurende het traject opvallende zaken zijn dan wordt dat natuurlijk direct met u besproken.

School
Remedial Teaching Laren is een onafhankelijk werkende praktijk. Waar nodig schakelt zij hulp in van andere instellingen c.q. praktijken. Alle Larense basisscholen zijn geïnformeerd over de werkwijze van deze praktijk en de mogelijkheden om onze diensten in te schakelen.

Indien u onze hulp inschakelt zullen wij alleen met uw goedkeuring contact opnemen met de school van uw kind. Gedurende het gehele traject kunt u aangeven of u wilt dat wij contact opnemen en zo ja wanneer.